Bitcoinmining handlar om att “bryta” block i blockkedjan. I praktiken går det till så att miners, d v s datorer, verifierar transaktioner på nätverket och samlar dessa i ett block på blockkedjan. När blocket ska brytas finns ett matematiskt problem som datorerna måste lösa. Den som löser problemet snabbast vinner och får lägga till nästa block på blockkedjan.

Samtliga datorer på nätverket kan se de verifierade transaktionerna och bekräfta att det har gått rätt till. Ägaren till datorn som var snabbast och löste problemet belönas med ett visst antal nya Bitcoin.

Antalet Bicoin i varje block är förutbestämt och enligt blockkedjans ursprungliga protokoll halveras bitcoinbelöningen vart fjärde år. 2009 innehöll varje block 50 Bitcoin, idag 2018 är det 12.5 Bitocoin. Nästa halvering sker i maj 2020, ett block kommer då ge 6.25 Bitcoin.

Processen att bryta nya block inbegriper en svårighetsgrad som ökar successivt. Det betyder att det krävs alltmer datakraft för att kunna lösa det matematiska problemet och utvinna fler Bitcoin.

Det maximala antalet bitcoin som kan minas är 21 miljoner och blockkedjan beräknas vara färdigminad år 2140. Ca 99% kommer dock vara framtagna redan 2040. På blockchain.com  kan man följa all statistik kring bitcoinmining.

Hur kan man vara med och mina Bitcoin?

Det finns tre möjligheter att delta i bitcoinmining; med egen utrustning, genom att ansluta sig till en miningpool eller genom cloudmining.

Egen utrustning

För det första kan man mina med egen utrustning. Som enskild miner kan chanserna dock vara relativt små att vara först på att lösa det matematiska problemet. Därtill behöver man räkna på kostnaden för inköp av utrustning, underhåll, elförbrukning och att utrustningen blir gammal och behöver bytas ut. Samt att man behöver ha en viss teknisk kunskap.

Miningpool

Miningpooler bildades för att effektivisera framtagningen av Bitcoin och dela på kostnader och utfall. Idag finns ett 20-tal större pooler runt om i världen. En möjlighet är att ansluta sig till en av dem och ta del av poolens ökade chanser att bryta block. De flesta pooler kräver att man köper egen hårdvara, konfigurerar sin dator och riktar datakraften mot poolen. Även här krävs därför en viss teknisk färdighet. Man blir belönad i relation till den datakraft (hash power) som man bidrar med.

Det finns även alternativ där man kan köpa andelar i en miningpool med egen utrustning. Då sköts miningen helt och hållet av poolen och det krävs ingen egen utrustning/hårdvara eller teknisk kunskap. Var och en får Bitcoin från den totala miningen i förhållande till den andel man har köpt (ej att förväxla med cloud mining).

Cloudmining

Ytterligare en möjlighet är s k Cloudmining. Det är en molntjänst som i form av kontrakt erbjuder mining från olika datacenter. Man köper datakraft för en viss mängd enligt kontraktet och behöver inte själv stå för utrustning eller konfigurationer. Det är en enkel lösning som inte kräver teknisk kunskap men innebär samtidigt mindre kontroll och insyn i processen. Det är viktigt att noga kontrollera företaget man tecknar avtal med.

Varför mining?

Vad är anledningen till att mina Bitcoin istället för att köpa dem? Helt enkelt för att få ut fler (delar av) Bitcoin för de pengar man investerar i mining jämfört med om man hade köpt mynten “färdiga” på en exchange (valutabörs). När det gäller mining är det viktigt att tänka långsiktigt. Ingen kan lova att det alltid lönar sig att mina – man måste göra sin egen research. Generellt kan man dock säga att mining är lågrisk då fokus ligger på att få fram kvantitet över tid och tillfälliga kursrörelser är oväsentliga. Den slutgiltiga lönsamheten avgörs den dagen man säljer/använder minade Bitcoin och värdet ställs i relation till den ursprungliga mininginvesteringen. Tänk på att se investeringen som spekulativ och investera endast pengar du har tillgång till.